cover page

 

EVN Youth Report aims to provide a platform for Armenia’s youth to discuss issues that impact their lives. We hope to encourage the youth to be more conscious of the political, social, cultural and economic developments taking place in Armenia, understand the pivotal role and impact that media has on society, and provide a space to have their voices heard and their stories told.

This project is funded in part by a grant from the United States Department of State.

Underground /Ընդհատակ/ II

There is art underground. It is beautiful and that is probably why it is hidden. Meet Armenia's underground musicians through EVN Youth Report's series. Ընդհատակում արվեստ կա։ Գեղեցիկ է ու ընդհատակ է անցել։ Ծանոթացեք ընդհատակի փախած կերպարների հետ EVN Youth Report- ի միջոցով:

The Fairy Tale: Would You Believe It?

The only thing this fairy tale needs to become a reality is peace and peace perhaps needs a fairy tale.

I Am a Vegetarian

What are some of the challenges vegetarians and vegans face in a culture that loves its meat? Dietary social norms, culture and traditions in Armenia have made it difficult, but today, there is less and less need to excavate menus to find something to order.

1 2 3 4 5 6 8

EVN Youth Report-ը հարթակ է, որտեղ երիտասարդները կկարողանան բարձրացնել իրենց հետաքրքրող խնդիրներն ու քննարկել դրանք, բարելավել մեդիագրագիտության իրենց հմտությունները, հետևել լրահոսին ու մաս դառնալ մեդիա արտադրանքի ստեղծմանը։  

Subscribe to our mailing list


All rights reserved by EVN Report