cover page

 

EVN Youth Report aims to provide a platform for Armenia’s youth to discuss issues that impact their lives. We hope to encourage the youth to be more conscious of the political, social, cultural and economic developments taking place in Armenia, understand the pivotal role and impact that media has on society, and provide a space to have their voices heard and their stories told.

This project is funded in part by a grant from the United States Department of State.

Listening to Yerevan / Լսել Երևանը

Սիփանը չի տեսնում, նա Երևանը ճանաչում է ձայներով: Սիփանի հետ քայլել ենք Երևանի փողոցներով` լսելու քաղաքի ձայները, իջել ստորգետնյա քաղաք։ After years of letting his disability constrain him, Sipan has learned to adjust the city’s inconveniences to his condition. We walked with Sipan in the streets of the city, went to the metro to hear the sounds and feel Yerevan.

Despite the Censorship

A sharp departure from the confinements of Soviet era filmmakers where any production had to be commissioned by the state and would remain under strict supervision, a 2003 law on mass media, forbids censorship in the Republic of Armenia. But in post-Soviet Armenia censorship has time and again found ways of meddling with cinema.

1 6 7 8

EVN Youth Report-ը հարթակ է, որտեղ երիտասարդները կկարողանան բարձրացնել իրենց հետաքրքրող խնդիրներն ու քննարկել դրանք, բարելավել մեդիագրագիտության իրենց հմտությունները, հետևել լրահոսին ու մաս դառնալ մեդիա արտադրանքի ստեղծմանը։  

Subscribe to our mailing list


All rights reserved by EVN Report