Arshaluys Barseghyan

Arshaluys Barseghyan graduated from Yerevan State University of Languages and Social Sciences /YSLU/ After Brusov. She worked as a TV reporter and screenwriter at CivilNet.am, Shoghakat TV. Currently she contributes multimedia articles to the “Unheard Voices” project concetrating on human stories effected by the Karabakh conflict. 

Articles by Arshaluys Barseghyan

Էկզոտիկ Տավուշ․ սև անգուս, ձիթապտուղ ու մեղրածոր խմիչքներ

Հայաստանյան մարզերի շարքում Տավուշը կարծես թե ընտրել է սոցիալական ձեռներեցության ու նորարարությունների հանգույցի վերածվելու ուղին։ Սա պատմություն է տավուշյան անտառների բարիքներն ու մեղրը Վանքի անուշի վերածելու, արևմտահայ բաղադրատոմսերին նոր շունչ հաղորդելու, մոխրացած այգում ձիթապտուղ աճեցնելու, հայրերի ու պապերի ավանդույթով մսամթերք ծխեցնելու ու տավուշցիների համառության մասին։

Exotic Tavush, Where They Raise Black Angus, Grow Olives and Make Drinks From Honey

From foraging in the lush forests to reviving Western Armenian recipes, to planting and harvesting kiwis, to experimenting and developing products made from honey, Tavush is becoming a hub of social enterprise and innovation.

The Armenian Footprint of Isfahan

Isfahan is more than just a place with an abundance of blue, hospitality and diplomacy, Isfahan is also Julfa, the old Armenian neighborhood where the domes of churches are not pointed but rather round like a Mosque’s, where an Armenian community, since 1605, continues to exist and has become an inseparable part of the fabric of this city once built to be the center of the world.

1 2


All rights reserved by EVN Report