Astghik Karapetyan

Astghik has over 13 years experience in the media. Since 2011, she has been reporting on topics covering human rights and the judiciary, including analytical and investigative pieces on state procurement, illegal enrichment, etc.

In recent years, she has participated in a EU-funded program, “Multi-Faceted Anti-Corruption Promotion” and a joint EU-German program “Evidence-Based Advocacy for Reform.” Astghik was also the Public Relations Coordinator for a EU-funded program, “Commitment to Constructive Dialogue.”

In September 2017, she became the Editor-in-Chief of Iravaban.net. Since November 2019, she has been a research fellow at the American New Media Advocacy Project. Astghik has won several awards for her work and in 2019, she received a Media Management Mini-MBA Certificate in Riga from the Stockholm School of Economics (SSE Riga).

Articles by Astghik Karapetyan

Property Tax Increases Expected to Reform an Obsolete Approach

Armenia’s parliament recently approved property tax increases that led to a wave of debate and blowback. Astghik Karapetyan explains how the reform is being implemented.

Efficiency, Flaws and Potential Dangers of Phone Tracking

For nearly three months, a tracking system overseeing the phone calls and locations of citizens has been implemented to prevent the spread of COVID-19. EVN Report’s Astghik Karapetyan talked to several experts on the efficiency, flaws and possible dangers of the system.

Տեղորոշման համակարգ. մտահոգություններ անձնական տվյալների արդյունավետ և անվտանգ մշակման շուրջ

COVID-19 վարակի տարածումը կանխելու նպատակով շուրջ 3 ամիս է գործում է քաղաքացիների զանգերն ու տեղաշարժը վերահսկող համակարգ, որը քննարկումների առիթ դարձավ հասարակության տարբեր շերտերում։ EVN Report-ի հոդվածում լրագրող Աստղիկ Կարապետյանը մի շարք փորձագետների հետ զրուցել է համակարգի արդյունավետության, բացերի և հնարավոր վտանգների մասին։

1 4 5 6 7 8


All rights reserved by EVN Report