Nerses Kopalyan

Dr. Nerses Kopalyan is an assistant professor-in-residence of Political Science at the University of Nevada, Las Vegas. His fields of specialization include international relations, geopolitics, political theory, and philosophy of science. He has conducted extensive research on polarity, superpower relations, security studies. He is the author of World Political Systems After Polarity (Routledge, 2017) and the co-author of Sex, Power, And Politics (Palgrave Macmillan, 2016). His current research concentrates on geopolitical and great power relations with an emphasis on Eurasia. He has also done extensive work on political developments in Armenia prior and subsequent to the Velvet Revolution.

Articles by Nerses Kopalyan

Աղետի վերլուծություն

Արցախյան երկրորդ պատերազմի բերած ճգնաժամի ծավալն ու խորությունը փշրել են հայության բոլոր ընկալումները, առասպելներն ու պատրանքները։ Հոդվածում առաջարկվում է ստեղծել Արցախյան երկրորդ պատերազմի հանգամանքները քննող հանձնաժողով՝ ախտորոշելու եւ շտկելու ռազմական և աշխարհաքաղաքական այսպիսի ձախողման հանգեցրած համակարգային սխալները։

Postmortem of a Catastrophe

Will the formation of a Truth Commission on the 2020 Artsakh War make it possible to rectify persistent and systemic errors that led to such military and geopolitical failures?

War, Nothing But War: The Virtue of Brute Force and the Shortcomings of Diplomacy

The narrow geopolitical framework of the three-decade-old Karabakh conflict is now threatening to become a Eurasian nightmare: Turkey's involvement has sensationalized the war, Iran’s unease has reinforced the confusion, while Russia's perceived passiveness has created much regional anxiety.

1 2 3 4 5 6 14


All rights reserved by EVN Report