Gevorg Sahakyan

Gevorg Sahakyan PhD (Yerevan State University) specializes in social science research, particularly in issues related to migration, public policy, education and labour markets. His most recent degree, an MSc in International Migration and Public Policy, is from the London School of Economics (LSE). Sahakyan also holds an MA in Political Science and International Affairs from the American University of Armenia. He has spent most of his professional career in different research-oriented institutions as well as lecturing. Currently he is working at the National SDG Innovation Lab (UNDP), as a researcher-consultant. 

Articles by Gevorg Sahakyan

Կամավորությունը Հայաստանում. կամավորությանն առնչվող հիմնախնդիրներ

Հետազոտությունը վեր է հանում Հայաստանի Հանրապետությունում կամավորությամբ զբաղվելու հիմնական դրդապատճառները, ուսումնասիրում է կամավորական գործունեության կարգավորման շրջանակները և բացահայտում կամավորության ոլորտի հիմնախնդիրները:

Volunteering in Armenia: Key Issues And Challenges

This policy analysis aims to explore the main reasons people volunteer, how volunteer work is regulated and the key issues the volunteering sector faces in the Republic of Armenia.


All rights reserved by EVN Report