Harout Manougian

Harout S. Manougian is an elections expert currently based in Yerevan.  He is a former municipal politician from Toronto and holds a Master in Public Administration degree from Harvard University and a Master in Engineering degree from the University of Waterloo.  

Articles by Harout Manougian

Banking in Armenia: One Diasporan’s Experience

Armenian banks offer 9% interest on a one-year term deposit. Harout Manougian explains what you need to know before opening an account.

Armenia’s Moral Obligation to Enact Term Limits

Exactly two years ago, MPs voted for Serzh Sargsyan to become Prime Minister and stay in office beyond his ten-year limit. That should never be allowed to happen again.

Մարզերի ներկայացվածության բարեփոխումը Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններում

Յարութ Մանուկեանը իր այս վերլուծության շրջանակներում գնահատել է Հայաստանի գործող ընտրական համակարգի արդյունավետությունը մի շարք բնագավառներում՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով մարզային ներկայացվածությանը։ Այստեղ քննարկված է 2018 թվականին բաց տարածքային ցուցակներից հրաժարվելու չհաջողած առաջարկությունը և ներկայացված է երկու առաջարկությունների նոր փոխզիջումային տարբերակը։

1 8 9 10 11 12 19


All rights reserved by EVN Report