Harout Manougian

Harout S. Manougian is an elections expert currently based in Yerevan.  He is a former municipal politician from Toronto and holds a Master in Public Administration degree from Harvard University and a Master in Engineering degree from the University of Waterloo.  

Articles by Harout Manougian

Մարզերի ներկայացվածության բարեփոխումը Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններում

Յարութ Մանուկեանը իր այս վերլուծության շրջանակներում գնահատել է Հայաստանի գործող ընտրական համակարգի արդյունավետությունը մի շարք բնագավառներում՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով մարզային ներկայացվածությանը։ Այստեղ քննարկված է 2018 թվականին բաց տարածքային ցուցակներից հրաժարվելու չհաջողած առաջարկությունը և ներկայացված է երկու առաջարկությունների նոր փոխզիջումային տարբերակը։

Artsakh Presidential Race Goes to Second Round in Historically Competitive Election

Presidential and parliamentary elections were held in Artsakh (Nagorno-Karabakh) on March 31. While voter turnout was high (72.7%), no presidential candidate received the required majority of votes, necessitating a runoff election to take place in two weeks.

Reforming Regional Representation in Armenia’s Parliamentary Elections

This analysis by Harout Manougian assesses the performance of Armenia’s current electoral system in a number of areas, focusing on regional representation. It discusses the unsuccessful proposal to abandon district-based open lists in 2018 and introduces a new compromise between that proposal and the status quo.

1 3 4 5 6 7 13


All rights reserved by EVN Report