Lusine Sargsyan

Lusine Sargsyan graduated with a BA in English and Communications program from the American University of Armenia. She has interned at Armenia's diplomatic missions, including the Embassy of Armenia to the United Kingdom and the Permanent Mission of Armenia to the United Nations. As an aspiring lawyer, Lusine is interested in covering a wide range of human rights issues in Armenia.

Articles by Lusine Sargsyan

Primer: Post-Revolution Criminal Cases

A comprehensive list of the most high-profile investigations launched against former officials and their associates following the 2018 Velvet Revolution.

ECHR Chamber Judgment Holds Azerbaijan Accountable, But Falls Short

In a Chamber judgment, the ECHR has found Azerbaijan in violation of two articles of the European Convention on Human Rights in the gruesome 2004 murder of Lieutenant Gurgen Margaryan.

Հասկանալ Հայաստանի Սահմանադրական դատարանը

2020 թվականի ապրիլի 5-ի հանրաքվեում Հայաստանի քաղաքացիները որոշելու են՝ հեռացնել արդյոք ՍԴ-ում այժմ պաշտոնավարող ինը դատավորներից յոթին, թե ոչ։ Տեղեկացված որոշում կայացնելու համար կարևոր է հասկանալ, թե որն է Հայաստանի Սահմանադրական դատարանի դերը, ինչպես է այն աշխատում, ովքեր են այժմ պաշտոնավարող դատավորները, և թե ինչ գործեր է ուսումնասիրել դատարանը։

1 3 4 5 6 7 13


All rights reserved by EVN Report