Seda Grigoryan

Seda Grigoryan is a filmmaker from Yerevan. Since 2018, she is the Head of the Creative Europe Desk in Armenia. She worked at CivilNet TV as video director and produced several documentaries. In her experimental short "Memories of the Future" she reflects on her search for answers as an Armenian caught between the struggle of the nation and that of a young soul; the emotional pattern drawn from the repetitive pain connecting history and present day. 

Articles by Seda Grigoryan

Զաբել Եսայան․ արդարության հույսը՝ լուցկու տուփին ի պահ տված

Սեդա Գրիգորյանն ուսումնասիրել է Հայաստանի ազգային արխիվում գտնվող Զաբել Եսայանի դատավարության փաստաթղթերը՝ 1939-ի գնդակահարության դատավճիռը, 1957-ի հետմահու արդարացվումը։ «..․ ես ավելի դժբախտ եմ, քան որևէ հանցագործ կին», դատարանում հայտարարել էր Եսայանը:

Zabel Yesayan: The Hope for Justice Hidden in a Matchbox

Hidden away in dusty archives, Seda Grigoryan discovered documents from a 1939 Soviet trial that found 20th century writer, literary critic and public figure Zabel Yesayan guilty of crimes she had not committed.

Memories of the Future

An experimental film and an introspective by Seda Grigoryan where her experiences of covering the Daredevils of Sassoun saga merge with impressions and sentiments from a visit to Western Armenia.

1 2


All rights reserved by EVN Report