Suren Parsyan

 

Suren Parsyan is a PhD candidate of economics, an associate professor at the Armenian State University of Economics and a lawyer. Parsyan heads the economic research department of the Hrayr Maroukhian Foundation. His professional interests include macro and micro economic policy, anti-monopoly mechanisms, tax policy, pension reform, energy system-tariffs, public debt management and mining.

Articles by Suren Parsyan

Are Armenia-EU Trade Relations Entering a New Stage?

COVID-19 and the 2020 Artsakh War impacted Armenia-EU trade and economic relations and not only. Moving forward, Armenia must balance opportunities and risks in two directions of integration - CEPA and as a member of the Eurasian Economic Union.

Հայաստանի եվրասիական խոչընդոտները

ԵԱՏՄ ներքին շուկայում առկա են մի շարք խոչընդոտներ, որոնց արագ և արդյունավետ լուծման դեպքում այն կարող է փոխադարձ առևտրի աճի հնարավորություններ ստեղծել ՝ դարնալով տարածաշրջանային ինտեգրման արդյունավետ միջոց:

Armenia’s Obstacles Within the Eurasian Economic Union

There are a number of obstacles and barriers within the internal market of the EAEU. If solved quickly and effectively, it can create opportunities for mutual trade to grow, making it a productive vehicle for regional integration.

1 3 4 5 6


All rights reserved by EVN Report