Vigen Galstyan

Working between Australia and Armenia, Vigen Galstyan is an art historian and curator specializing in photography, film and Armenian art of the modern era. He is the director of Lusadaran Armenian Photography Foundation, an organization Galstyan co-founded in 2011 with the aim of collecting and researching photo-media art from Armenia and beyond. Vigen holds an MA in Art Curatorship and has recently completed his PhD on nineteenth-century Armenian historiographic photography at the University of Sydney.  

Articles by Vigen Galstyan

Մգդակած ապաստարանը

Անցյալի մասնիկներից հավաքած ասք մի մարդու մասին, ում ձեռքերը հիշում և պատմում էին, նույնիսկ երբ լեզուն հրաժարվում էր դա անել։ Վիգեն Գալստյանի իրական եւ իսկական պատմությունը:

The Quilted Refuge

A story weaving together the fragments of a woman’s life who organized the chaos of reality into a sensible and livable realm offhandedly called “home” but no one recognized it until she was gone.

1 2 3


All rights reserved by EVN Report