Welcome to EVN Report's Readers' Forum. This section is meant to create a space and platform for readers to be co-creators of engaged, credible journalism, to have a voice in driving policy development and to collaborate in bringing about a more informed public discourse. We want you, our reader, to be part of the conversation and that is why we are inviting you to read our White Papers, leave a comment, ask a question, make a recommendation and be part of the conversation.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Փոխել Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունների հարացույցը

Հայրենիք-սփյուռք հարաբերությունների պետականակենտրոն զարգացումը թույլ է տալիս լուծել երկու խոշոր խնդիր, որոնք բնորոշ են նաև Հայաստանի և սփյուռքահայ համայնքների հարաբերություններին: Առաջին խնդիրը կառուցվածքային, ինստիտուցիոնալ և պետականակենտրոն է: Երկրորդը գաղափարական է ու անդրազգային, և պահանջում է հայկական պետության ակտիվ միջամտությունը։

Սեղմագիր․ Մարզերի ներկայացվածության բարեփոխումը Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններում

Համառոտ ներկայացվում է Հայաստանի գործող ընտրական համակարգը՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով մարզերի ներկայացվածության խնդրին, ապա քննարկվում տարածքային բաց ցուցակներից հրաժարվելու 2018-ի առաջարկը, և վերջինիս ու այս պահին գործող համակարգի միջև փոխզիջումային տարբերակ է առաջարկվում։

Primer: Reforming Regional Representation in Armenia’s Parliamentary Elections

A summary of an analysis assessing the performance of Armenia’s current electoral system, focusing on regional representation and discussing the unsuccessful proposal to abandon district-based open lists in 2018 and introducing a new compromise.

1 2 3 4 5 6 16

Comment Policy

We are pleased to open up a comments section on Readers' Forum to foster dialogue. We look forward to hearing from you and wish to remind you to please follow our community guidelines:

EVN Report welcomes comments that contribute to a healthy discussion and spur an informed debate. All comments on Readers' Forum will be moderated, thereby any post that includes hate speech, profanity or personal attacks will not be published. 

cssf logo funded by uk gov cmyk aw

This project is funded by the UK Government's Conflict, Stability and Security Fund.

The opinions expressed are those of the authors' and do not necessarily reflect the official position of the UK Government.


All rights reserved by EVN Report