Welcome to EVN Report's Readers' Forum. This section is meant to create a space and platform for readers to be co-creators of engaged, credible journalism, to have a voice in driving policy development and to collaborate in bringing about a more informed public discourse. We want you, our reader, to be part of the conversation and that is why we are inviting you to read our White Papers, leave a comment, ask a question, make a recommendation and be part of the conversation.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Մարզերի ներկայացվածության բարեփոխումը Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններում

Յարութ Մանուկեանը իր այս վերլուծության շրջանակներում գնահատել է Հայաստանի գործող ընտրական համակարգի արդյունավետությունը մի շարք բնագավառներում՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով մարզային ներկայացվածությանը։ Այստեղ քննարկված է 2018 թվականին բաց տարածքային ցուցակներից հրաժարվելու չհաջողած առաջարկությունը և ներկայացված է երկու առաջարկությունների նոր փոխզիջումային տարբերակը։

Reforming Regional Representation in Armenia’s Parliamentary Elections

This analysis by Harout Manougian assesses the performance of Armenia’s current electoral system in a number of areas, focusing on regional representation. It discusses the unsuccessful proposal to abandon district-based open lists in 2018 and introduces a new compromise between that proposal and the status quo.

Հայաստանը պայքարում է կորոնավիրուսի դեմ. պետության կարողությունները և Սփյուռքը

Հայաստանում կորոնավիրուսի համավարակի դեմ պայքարի փորձը կարող է և պետք է հիմք ծառայի Սփյուռքի փորձագետների և մասնագետների ներգրավմամբ ճգնաժամերի կառավարման երկարաժամկետ և ինստիտուցիոնալ մեխանիզմներ մշակելու համար:

1 2 3 4 5 6 16

Comment Policy

We are pleased to open up a comments section on Readers' Forum to foster dialogue. We look forward to hearing from you and wish to remind you to please follow our community guidelines:

EVN Report welcomes comments that contribute to a healthy discussion and spur an informed debate. All comments on Readers' Forum will be moderated, thereby any post that includes hate speech, profanity or personal attacks will not be published. 

cssf logo funded by uk gov cmyk aw

This project is funded by the UK Government's Conflict, Stability and Security Fund.

The opinions expressed are those of the authors' and do not necessarily reflect the official position of the UK Government.


All rights reserved by EVN Report