When You Lose Your Lost Childhood Again

Journalist Lusine Musayelyan remembers the first war. She remembers Baroness Caroline Cox giving her colorful candy in crinkly paper. She remembers the bombing and the bunkers.

A Record of War

Photojournalist Eric Grigorian captures the devastation of war, its destruction of lives, heritage sites and schools. A portrait of a nation at war, of a capital where the elderly and the grieving live underground.

Updates From Artsakh: 20th Day

As the number of casualties, both military and civilian, increases intense battles continue in Artsakh. The war, now in its 20th day, continues to rage. Here is a chronology of official updates.

1 3 4 5 6 7 25

From EVN Youth Report  

Destination Hadrut: Arman in Uniform

A personal essay by Gayane Ghazaryan about a trip to Artsakh to see her brother for the first time after he left for his mandatory service in the army. A day her family had always known would come but was never fully ready for. Գայանե Ղազարյանը գրում է իր նորակոչիկ եղբորը առաջին անգամ Արցախում տեսակցության գնալու իր փորձառության մասին։ Մի օր, որին նրանք սպասել են, բայց այդպես էլ պատրաստ չեն եղել։


All rights reserved by EVN Report