Tag: community

November 13, 2021
Կոլեկտիվ

Կոլեկտիվ

Այս տարածքում հավաքվելու համար նախապայմաններ չկան, բացի մեկից՝ վերաբերվիր սեփական տանդ պես։ Վահան Ստեփանյանը պատմում է ինչ է Ռամբալկոշեն, նրա հիմնադրման և մշակութային գործունեության մասին։

July 25, 2021
Meghri: A Fuselage of Memory

Meghri: A Fuselage of Memory

There is a Facebook group of Meghri natives that is more active than the official pages of many institutions. It is, however, also isolated, living a separate life, disconnected from the rest of the digital world just like the actual city.

November 12, 2019
Is the Diaspora Patriotic Enough?

Is the Diaspora Patriotic Enough?

If we are to develop and build a functional relationship between the Homeland and the Armenian Diaspora, we need to understand the discrepancy between the Diaspora’s devotion to Armenianness and the Republic of Armenia’s vision for the Armenian world.