Tag: Lusine Hovhannisyan

July 24, 2021
Սոցիալական աշխատողն ու քաղաքամայրը

Սոցիալական աշխատողն ու քաղաքամայրը

Երևանի քաղաքապետարանի Երեխաների և սոցիալական պաշտպանության նորաստեղծ վարչության պետ Լուսինե Հովհաննիսյանը խոսում է Երևանում սոցիալական պաշտպանության նոր համակարգի, վերջերս «Սոցիալական աշխատանք» մասնագիտության հատուկ ուսուցման դասընթացներն ավարտած շուրջ 60 սոցիալական աշխատողների և նրանց հետագա գործառույթների, ինչպես նաև սոցիալական աշխատողի ինստիտուտի աջակցությամբ քաղաքացիների բազմապիսի խնդիրներին նոր մոտեցումներ ցուցաբերելու կարևորության մասին:

May 13, 2018
Yerevan Time and the Burden of Victory

Yerevan Time and the Burden of Victory

As a participant and observer in every protest starting with the Karabakh Movement in 1988, Lusine Hovhannisyan writes that while Nikol Pashinyan gifted Armenians victory in 2018, the people now find themselves nervous about every decision, every appointment, every opinion being expressed.