Tag: Mentorship

July 26, 2022

Karen Gyulbudaghyan: Crafting Ecosystems

Karen Gyulbudaghyan, the founding partner at Strategic Values Ventures, a strategic advisory firm for global startups, joins us this week to discuss what it takes to build a successful start-up ecosystem. We also spoke about the impact of the Berkeley Skydeck start-up accelerator program, and the Armenian start-ups that have successfully gone through the program.

February 5, 2022
Կանայք չորս ժամանոց երկրում

Կանայք չորս ժամանոց երկրում

Երկրում որտեղ մի քանի ժամում կարելի է տարբեր քաղաքներ այցելել, ինչու՞ է կանանց համար դժվար իրենց ծննդավայրից տեղափոխվել և համապատասխան կրթություն ստանալ իրենց միջավայրից և ծնողներից ոչ այդքան հեռու վայրում։ Արևիկ Համբարձումյանի հետ զրուցում ենք երիտասարդների մասնագիտական աճի և մենթորության տված հնարավորությունների մասին։