Tag: music

November 13, 2021
Կոլեկտիվ

Կոլեկտիվ

Այս տարածքում հավաքվելու համար նախապայմաններ չկան, բացի մեկից՝ վերաբերվիր սեփական տանդ պես։ Վահան Ստեփանյանը պատմում է ինչ է Ռամբալկոշեն, նրա հիմնադրման և մշակութային գործունեության մասին։

March 18, 2021
Armenia’s Path to Getting Copyright Right

Armenia’s Path to Getting Copyright Right

Artists have been facing a real problem in Armenia: not getting fairly compensated for the music they release. In an age when sales of physical disk copies have drastically declined, with concerts and tours put on hold because of a pandemic, how are musicians supposed to get by?

October 26, 2019
An Architect in Yerevan

EVN WALKS: A Musician in Yerevan

A special podcast series featuring ordinary people walking through the streets of Armenia’s capital city Yerevan. This week’s host is Arthur Ispirian, a musician and Director of Archives of Armenia’s Public Radio. Ispirian walks through the neighborhoods of his childhood, reminiscing and singing along the way.