Tag: NGO

December 25, 2021

Երկխոսությունը մշակույթում

Արվեստը մշակույթ է ձևավորում, քայլ առ քայլ։ Մշակույթը այդուհետ դառնում քաղաքացիական հասարակության և պետության այցեքարտ։Գեղարվեստական տպագրության երևանյան միջազգային բիենալեի hիմնադիր Սոնա Հարությունյանը մանրամասնում է այս կապերի կարևորության, կայացման քայլերի և երկխոսություն ստեղծելու կարևորության մասին։

August 18, 2019

The Place Where Love Lives

No child should be abandoned and no child should live in an institution. This is a story of a group of mothers whose concern, love and compassion is changing the lives of children with disabilities and their families.

March 13, 2018
A Hidden Minority: Children With Disabilities in Armenia

A Hidden Minority: Children With Disabilities in Armenia

“There are no invalids in the USSR!” This much heard expression exemplifies how people with disabilities were stigmatized in the Soviet Union. How pervasive is the exclusion of people with disabilities in post-Soviet Armenia? Anais Bayrakdarian talks to experts working in the field and writes that the true measure of any society can be found in how it treats its most vulnerable.