Tag: regions

February 5, 2022
Կանայք չորս ժամանոց երկրում

Կանայք չորս ժամանոց երկրում

Երկրում որտեղ մի քանի ժամում կարելի է տարբեր քաղաքներ այցելել, ինչու՞ է կանանց համար դժվար իրենց ծննդավայրից տեղափոխվել և համապատասխան կրթություն ստանալ իրենց միջավայրից և ծնողներից ոչ այդքան հեռու վայրում։ Արևիկ Համբարձումյանի հետ զրուցում ենք երիտասարդների մասնագիտական աճի և մենթորության տված հնարավորությունների մասին։

November 18, 2020
Lives Undone

Lives Undone

In Artsakh, there is a somber air of loss, uncertainty and grief. During 45 days of war, everyone and everything from soldiers to villagers, trees to structures were afflicted and irreversibly altered. A collection of images from November 12-14, a few days after the "peace" agreement.

November 15, 2020

War Ends, What Follows?

In the wake of the November 10 ceasefire agreement and introduction of Russian peacekeepers to Artsakh, details of its implementation are still being discussed. Meanwhile, opposition party leaders were arrested for allegedly planning Pashinyan’s assassination.