Welcome to EVN Report's Readers' Forum. This section is meant to create a space and platform for readers to be co-creators of engaged, credible journalism, to have a voice in driving policy development and to collaborate in bringing about a more informed public discourse. We want you, our reader, to be part of the conversation and that is why we are inviting you to read our White Papers, leave a comment, ask a question, make a recommendation and be part of the conversation.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Changing the Paradigm in Armenia-Diaspora Relations

How should Armenia-Diaspora relations develop moving forward? This new White Paper argues that relations must be defined through state-centered institutions and transnational governance.

Կորսված կյանքերի հետքով. Նորածին երեխաների ապօրինի վաճառքի դեպքերը հանգուցալուծում են ստանում

Հայաստանում թյուրընկալում կա առ այն, որ մենք երեխա սիրող, երեխայակենտրոն հասարակություն ենք: Այն մասին, որ Հայաստանում միայն 2016-2018 թվականներին 30 երեխաների ապօրինի որդեգրման կամ, այլ կերպ ասված, երեխաների վաճառքի դեպքեր են տեղի ունեցել, հայտնի դարձավ միայն 2019 թ.-ի նոյեմբերի 14-ին: Այժմ երբ դեպքերը բացահայտվում են, արդյո՞ք պատրաստ ենք իրական պատկերն տեսնել եւ ընկալել:

With Every Act of Volunteering, a Person Gives a Part of Their Soul

What motivates people to give of themselves and their time in the pursuit of helping others and their communities? Three women explain.

1 4 5 6 7 8 16

Comment Policy

We are pleased to open up a comments section on Readers' Forum to foster dialogue. We look forward to hearing from you and wish to remind you to please follow our community guidelines:

EVN Report welcomes comments that contribute to a healthy discussion and spur an informed debate. All comments on Readers' Forum will be moderated, thereby any post that includes hate speech, profanity or personal attacks will not be published. 

cssf logo funded by uk gov cmyk aw

This project is funded by the UK Government's Conflict, Stability and Security Fund.

The opinions expressed are those of the authors' and do not necessarily reflect the official position of the UK Government.


All rights reserved by EVN Report