Women Who Write

Հայ կանանց կողմից գրված և այստեղ ներկայացված գրքերի կազմերը տպագրվել են Հայաստանում` վերջին տասնամյակի ընթացքում: Ցուցակը կազմվել է տարբեր աղբյուրներից: Գրքերն ընդգրկում են ժանրերի լայն շրջանակ. գեղարվեստական և ոչ գեղարվեստական գրականություն, դասագրքեր: Այնումենայնիվ ցուցակը համապարփակ չէ: Գրքերի ցուցակն ավելի մեծ է ինչպես Հայաստանում այնպես էլ սփյուռքում: Կանայք կիսում են իրենց աշխարհայացքն իրենց իսկ գրած պատմությունների միջոցով, ազգային դիսկուրս բերելով իրենց իսկ առանձնահատուկ և բազմազան տեսանկյունները, օրինակ են ծառայում և ոգեշնչում սերունդներին: Նրանց խոսքերն ու գաղափարները մեր պատմության հյուսվածքի բաղկացուցիչ մասն են:

 

The covers of the books written by women and presented here were published over the past decade in Armenia. The list was curated using various sources. They cover a wide range of genres, fiction and nonfiction, including textbooks. It is not an exhaustive list to be sure. There are many more, published both in Armenia and in the Diaspora. When women share their truth through the stories they write, they bring their own unique and diverse perspectives to the national discourse, they serve as role models and empower generations. Their words and ideas are integral to the fabric of our history.