Tag: exhibition

June 8, 2022

Ձայնագիր. Գլոբալ և լոկալ արվեստային պատերազմներ

«ԵՎ այլն» բաժնում հրապարակված՝ Լիլիթ Սարգսյանի «Գլոբալ և լոկալ արվեստային պատերազմներ: Հայ նկարիչները «Պաղ և սառը: ԱՄՆ և ԽՍՀՄ արվեստը» ցուցահանդեսում» հոդվածի ձայնագիրը: Ընթերցում է Գոհար Աբրահամյանը: Համաշխարհային ժամանակակից արվեստի պատկառելի հարթակում հակադիր բևեռների հայ արվեստագետների ընդգրկումը բացահայտում է ոչ հեռու անցյալի հայկական գեղարվեստական ​​ժառանգության հիմնովին վերանայման և վերաիմաստավորման անհրաժեշտությունը:

June 6, 2022

Global and Local Art Wars

The inclusion of two conflicting Armenian artists from different eras on a prestigious platform of global contemporary art reveals the need to fundamentally reconsider and rethink the Armenian artistic heritage of the recent past.

April 19, 2022

Power Is (the) Truth

During March 2022, the Word—not only allegorically, but in the most literal sense—finds itself outstretched like the Vitruvian man strung from the corners of our Armenian-Russian-Ukrainian semiotic triangle.

December 31, 2021

Reflections in a Cracked Mirror

While some of the more mercantile segments of Armenia’s economic, political and media echelons prefer to uphold the delusional business-as-usual game following the war, the wider socio-cultural realm shows much healthier signs of critical self-regard.

November 13, 2021
Կոլեկտիվ

Կոլեկտիվ

Այս տարածքում հավաքվելու համար նախապայմաններ չկան, բացի մեկից՝ վերաբերվիր սեփական տանդ պես։ Վահան Ստեփանյանը պատմում է ինչ է Ռամբալկոշեն, նրա հիմնադրման և մշակութային գործունեության մասին։

July 14, 2021
Fragments of Identity

Fragments of Identity

A new exhibition by the History Museum of Armenia entitled “Costume: Fragments of Identity” recently opened in downtown Yerevan. The curator of the exhibition, Vigen Galstyan speaks to EVN Report about how in the conceptualization of the temporary exhibit, it became clear how little scholarly research has been done on traditional Armenian costumes from a theoretical, political or social perspective.

October 22, 2017

The Art of Anti-Corruption

What is the art of anti-corruption? A year-long campaign sought to raise awareness on the effects of corruption on Armenian society. The “Art of (anti) Corruption” organized by Impact Hub Yerevan and supported by the EU Delegation to Armenia is a poster art exhibition and EVN Report is featuring a selection of the works on display.