004

Weaving a Safety Net: How Embroidering Links Two Waves of Armenian Refugees

For Armenians in the Ottoman Empire, and for Syrian-Armenians in Yerevan, crafting served as a way of earning a living and as a process of rebuilding and reimagining a social world through the temporal markers that help them nurture a sense of “home.”

Տնակալում

EVN Report-ի «Ոչ թե իսկական, այլ իրական պատմություններ» շարքը մտորումներ են հավաքական ինքնության անհատական փոխակերպումների շուրջ, նույնքան իրական, որքան այլընտրանքային՝ մեր ու ձեր մասին, բայց ուրիշի աչքերով: Արմեն Հայաստանցին գրում է տնակալման մասին, թե «ինչի՞ մեկ էլ օջախի կատու հայերը (ավելի շուտ՝ հայաստանցիները) տիտիկ չարեցին իրենց չորս պատի մեջ»։

The Quilted Refuge

A story weaving together the fragments of a woman’s life who organized the chaos of reality into a sensible and livable realm offhandedly called “home” but no one recognized it until she was gone.

1 6 7 8 9 10 25


All rights reserved by EVN Report