Aren Melikyan

Aren Melikyan

Aren Melikyan is a multimedia journalist. He studied journalism at the Yerevan State University, then worked as a TV reporter at the Public Television of Armenia. Currently he is employed as a media monitor and researcher for the "Union of informed citizens" NGO. Melikyan also works as a multimedia journalist for a number of regional media platforms, such as Chai-Khana.org. He is focused on documentaries and storytelling and interested in media studies.

Արեն Մելիքյանը մուլտիմեդիա լրագրող է։ Երևանի պետական համալսարանի Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետն ավարտելուց հետո նա որպես հեռուստալրագրող է աշխատել Հանրային հեռուստաընկերության ստեղծագործական բաժնում։ Այժմ Մելիքյանն աշխատում է «Իրազեկ քաղաքացիների միավորում» հասարակական կազմակերպությունում՝ որպես հետազոտող և մեդիա մոնիթորինգի մասնագետ։ Նա նաև աշխատում է Chai-Khana.org տարածաշրջանային մեդիա պլոտֆորմում՝ որպես մուլտիմեդիա լրագրող։ Արեն Մելիքյանը հետաքրքրված է մեդիա գիտություններով, վավերագրությամբ։

Diaries of Escape

Diaries of Escape

What does it mean to leave behind friends, family, community and memories? The pain of loss and departure can be difficult to bear and sometimes impossible to talk about. Those emotions, however, sometimes find their way onto the pages of diaries.