Susanna Harutyunyan

Susanna Harutyunyan

Susanna Harutyunyan is the author of more than a dozen books and the recipient of numerous literary awards. Her novel "The Ravens Before Noah" and her collection of short stories by the same name received the Armenian President's award. "The Ravens Before Noah" was translated into English and published in London in 2011. Her play "The Harmony" was translated into Farsi and staged in the Islamic Republic of Iran. In collaboration with Edit Print Publishing House, Harutyunyan founded the "Kayran" club of writers and the literary magazine of the same name.

House of Horror

«Սարսափ» տունը

Այս «ճշմարիտ, բայց ոչ իրական պատմության» մեջ Վերդյանները չեն անհանգստանում, որ իրենց գնած տունը, ըստ ամենայնի կիսելու են ուրվականների և չար ոգիների հետ: Նրանց անհոգության պատճառը չապազանց մարդկային է: