Tag: Documentary

July 1, 2021
Understanding the Government Programme

Լճի բնակիչները

Երևանի կենտրոնից ոչ հեռու գտնվող այս լիճ այցելողները իրենց կոչում են «լճի բնակիչներ», ոմանք 15 տարուց ավել ամեն առավոտ գալիս են լողալու և հարազատ դարձած ընկերների հետ շփվելու: Լճի տարածքում ձեռք բերված ծանոթությունները վեր են ածվել բարեկամության և նոր հյուրեր ընդունելուց զգուշություն են ցուցաբերում, որպեսզի համոզվեն, որ նորեկները նույնպիսի սրտացավությամբ են մոտենում տարածքի խնամքին: *«Լճի բնակիչներ» խնդրանքով լճի գտնվելու վայրը չենք նշում:

November 8, 2020

The Responsibility to Protect

The ongoing war in Artsakh has profoundly impacted the Armenian world. Photojournalist Eric Grigorian's photo essay reflects on those who have had to bear the heavy human toll in protecting and safeguarding the homeland. Images are from Artsakh, Goris and Yerevan, taken between October 24 and November 5, 2020.

November 24, 2019
Breaking With the Past: A Documentary on Transitional Justice

Breaking With the Past: A Documentary on Transitional Justice

Transitional Justice is a special form of justice, applied temporarily in countries where there have been massive abuses of human rights, usurption of power or genocide. It can also applied in countries like Armenia, where important political and social transition has taken place, where at the same time, there needs to be a break with the past.

October 26, 2019
An Architect in Yerevan

EVN WALKS: A Musician in Yerevan

A special podcast series featuring ordinary people walking through the streets of Armenia’s capital city Yerevan. This week’s host is Arthur Ispirian, a musician and Director of Archives of Armenia’s Public Radio. Ispirian walks through the neighborhoods of his childhood, reminiscing and singing along the way.

October 12, 2019
An Architect in Yerevan

An Architect in Yerevan

A special podcast series featuring ordinary people walking through the streets of Armenia’s capital city Yerevan. This week’s host is architect Movses Hrayr Der Kevorkian.

September 28, 2019
EVN WALKS: A Gyumretsi in Yerevan

EVN WALKS: A Gyumretsi in Yerevan

A special podcast series featuring ordinary people walking through the streets of Armenia’s capital city Yerevan. This week’s host is Susanna Ghazoyan, a resident of Gyumri, currently a Masters student in Yerevan who considers herself to be a pretty funny person.

September 21, 2019
EVN WALKS: An Editor

EVN WALKS: An Editor

A special podcast series featuring ordinary people walking through the streets of Armenia’s capital city Yerevan. This week’s host is Maria Titizian, founding Editor of EVN Report and lecturer at the American University of Armenia.

September 14, 2019
EVN WALKS: A Student Activist

EVN WALKS: A Student Activist

A special podcast series featuring ordinary people walking through the streets of Armenia’s capital city Yerevan. This week’s host is Hovhannes Nazaretyan, a university student, activist and journalist.