Yeva Asribabayan

Yeva Asribabayan

Yeva Asribabayan is a clinical psychologist and lecturer focusing on Psycho-Oncology and Palliative Care. She is the Founder and Director of the Armenian Psycho-Oncology Association. She is one of the developers of the “Palliative Psychology” academic course. Yeva works as a psychosocial service specialist at the Muratsan Hospital Clinic of Chemotherapy. She is also a member of the Rights Research Network of Human Rights Research Center (HRRC) NGO.

Պալիատիվ խնամք. արժանապատիվ կյանքի իրավունքը

Պալիատիվ խնամք. արժանապատիվ կյանքի իրավունքը

Արդի պալիատիվ շարժման հիմնադիր Սիսելի Սոնդերսը մի անգամ ասել է. «Տառապանքն անտանելի է միայն, երբ խնամող չկա»: Բայց բացի օգնելու ցանկությունից, կարևոր է հասկանալ, թե ինչպես օգնել: Այս մոտեցումը ստեղծում է մի իրավիճակ, երբ մենք պայքարում ենք ոչ թե «կյանքը փրկելու», այլ «արժանապատիվ կյանքի» համար: Իսկ ի՞նչ է նշանակում «արժանապատիվ կյանք»: Եկեք քննարկենք պալիատիվ խնամքի մի քանի խնդիր: